Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

A new science review commissioned by the Health and Environment Alliance (HEAL) shows the significant impact of the air pollutant nitrogen dioxide (NO2) on health.

Professor Michal Krzyzanowski, Visiting Professor at the Imperial College London, who authored the science review, explains: “Numerous scientific studies conducted recently clearly indicate the harmful health effects of exposure to nitrogen dioxide at concentrations often found in cities, with road transport, and diesel engines in particular, as the main source.

Other sectors of NO2 emissions include energy production and agriculture, as well as industry and utility service. The briefing also zooms in on Poland, as one of the most polluted countries in the EU, leading to a high health burden. 

The science on and knowledge about health effects of NO2 air pollution has increased significantly over the last ten to fifteen years. It is now confirmed that NO2 exposure can lead to respiratory and circulatory premature death (from both short- and long-term exposure), to the development of asthma in children and in adults, to bronchitis in children, and it can deteriorate the health of people living with respiratory or cardiovascular disease. In addition, studies are now able to distinguish between health impacts caused by NO2, and impacts caused by other pollutants including  particulate matter PM2.5. . 

Given the growing body of evidence on the health impacts of NO2, following a review of the science,  the World Health Organization “(WHO) now recommends a much stricter maximum annual average concentration of this pollutant in the air, 10 μg/m3 from previously 40μg/m3.   

At EU level, members of the European Parliament and Environment Ministers are currently in the process of updating the legally binding limit values for various pollutants, including NO2. 

In view of the urgency to act on the large health burden from air pollution, and in view of the science demonstrating the health impacts, HEAL advocates for the following: 

  1. Change the legally binding limit value for NO2, to 10 ug/m2 annual average for the maximum concentration, by 2030 (which is fully in line with the recommendation by the World Health Organization), and reduce the possibility for exemptions to this more health protective limit
  2. Improve information requirements by sending out alerts on NO2 peak pollution and associated health risks, as well as regular information on health effects of NO2; and improve air quality indeces to include information on health risks and for vulnerable groups
  3. Improve monitoring of NO2 concentrations by monitoring in smaller geographic locations, and at locations frequented by vulnerable groups (such as children, those suffering from disease, or those facing health inequalities), and at air pollution hot spots
  4. Regularly review the evidence on the health effects of NO2, and other air pollutants, as part of an independent review by the World Health Organization (WHO)

Jak dwutlenek azotu wpływa na zdrowie? Nowy przegląd naukowy

Polska pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów UE pod względem jakości powietrza. Podczas gdy wiele programów koncentruje się na zmniejszeniu emisji pyłów i innych substancji powstających głównie w wyniku spalania węgla w gospodarstwach domowych, mniejszą uwagę poświęca się na redukcję stężeń dwutlenku azotu (NO2) z powietrza. Nowy przegląd nauki przygotowany dla HEAL pokazuje, że związek ten ma jednak niebagatelny wpływ na zdrowie.

Dwutlenek azotu to czerwono-brązowy gaz, mający charakterystyczny ostry zapach. Choć może on powstawać z przyczyn naturalnych, to dominującą przyczyną jego emisji jest działalność człowieka. W naszym kraju jego głównymi źródłami są: transport drogowy, produkcja energii i rolnictwo (kolejno: 35%, 21% i 20% zgodnie z danymi EEA z 2021 r.), a także przemysł oraz sektor komunalny (po 11%).

Jak podaje publikacja, którą przygotował dr hab. Michał Krzyżanowski, profesor wizytujący w Imperial College London, na zlecenie HEAL, wpływ NO2 na zdrowie ludzi jest przedmiotem badań od lat 70. ubiegłego wieku. Naukowcom w dość krótkim czasie udało się wykazać, że dzieci narażone na podwyższone stężenie dwutlenku azotu częściej zapadają na choroby układu oddechowego. Kolejne kilkadziesiąt lat badań dostarczyło wielu szczegółowych dowodów na to, jak szeroki jest związek ekspozycji na tę substancję z pogorszeniem stanu zdrowia. Dziś wiemy, że NO2 może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób układu oddechowego i krążeniowego, a także wpływać na wzrost umieralności z tego powodu. Wykazano także, że nawet niski poziom stężenia tej substancji jest niekorzystny dla człowieka. Istotnym jest również fakt, że dwutlenek azotu podczas słonecznych dni na skutek promieniowania UV może przyczyniać się do tworzenia toksycznego ozonu troposferycznego.

Wskutek zwiększenia liczby wyników badań naukowych wykazujących związek dwutlenku azotu ze stanem zdrowia publicznego, w 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia obniżyła aż czterokrotnie rekomendowaną wartość graniczną dla średniorocznego stężenia NO2 (do 10 μg/m3). W związku z pojawieniem się nowych wytycznych WHO obecnie w Unii Europejskiej trwa proces rewizji obowiązujących przepisów dotyczących jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę obszerną bazę wyników badań naukowych dokumentujących wpływ dwutlenku azotu na zdrowie ludzi, rekomendujemy unijnym i krajowym decydentom szereg działań służących ochronie zdrowia przed zanieczyszczeniem NO2:

  1. Zmiana prawnie wiążącej średniorocznej wartości granicznej dla NO2 na 10 ug/m2 do 2030 r. (zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia) oraz ograniczenie możliwości odstępstw od tego limitu.
  2. Poprawa standardów informowania społeczeństwa, m.in. poprzez wysyłanie alertów o wysokim poziomie zanieczyszczenia NO2 i występujących z tego powodu zagrożeniach dla zdrowia, a także regularne komunikowanie o wpływie NO2 na zdrowie oraz zmodyfikowanie wskaźników jakości powietrza w taki sposób, aby uwzględniały informacje o zagrożeniach dla zdrowia i rekomendacje dla grup szczególnie wrażliwych.
  3. Udoskonalenie monitoringu stężeń NO2 poprzez umieszczenie stacji pomiarowych w mniejszych miejscowościach oraz w lokalizacjach odwiedzanych przez grupy szczególnie narażone (takie jak dzieci, osoby chore lub o utrudnionym dostępie do świadczeń zdrowotnych), a także w miejscach o potencjalnie najwyższych przekroczeniach.
  4. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji strategicznych uwzględnianie wyników badań naukowych dotyczących wpływu NO2 i innych zanieczyszczeń powietrza na zdrowie na podstawie niezależnego przeglądu prowadzonego przez WHO.

Pełna publikacja dostępna jest TUTAJ.

Back To Top