Skip to content
| SUBSCRIBE | BECOME A MEMBER | JOBS

Since 2020, HEAL, together with HASUDER – the Association Of Public Health Specialists and Kocaeli University,  Department of Public Health, has been coordinating the “Health Collaboration on Climate Change and Environment Project” (Turkish abbreviation ‘ÇİSİP’), a three year project funded by the European Union.

The aim of the project is to build the capacity of the Turkish health sector on the latest environment, climate and health science and facilitate organisational and individual engagement in relevant policy deliberations. In addition, we want to establish a greater exchange between Turkish health and EU civil society representatives.

The CISIP network currently brings together around 50 members – individual experts as well as representatives from organisations, including Turkish Thoracic Society, Turkish Medical Association, Association of Public Health Nurses, Namik Kemal University, Kocaeli University, Hacettepe University, Marmara University, and various health backgrounds including public health, veterinarians, medical biology.

For the working together under CISIP, four working groups have been established, with a focus on climate change & health; air pollution & health; health Impact Assessment (HIA), and agriculture. More information on these working groups can be found here. The exchanges in these working groups feed into several of CISIP’s activities.

The past three years have seen an impressive set of achievements, including trainings, webinars, briefings and advocacy activities. 

Briefings in Turkish and English include One HealthCOP26, Heatwaves, Air Pollution, the Health Benefits of a Green Deal Approach, Mental Health and Climate Change, and the Health Sector’s Awareness and Engagement on Climate.  

Webinars brought together Turkish health stakeholders with European experts to discuss pressing topics on environment, climate and health. The recordings of all webinars are available on YouTube for everyone to watch in English and Turkish. They include:

In addition, HEAL, HASUDER and Kocaeli University also organised a series of trainings on tools to estimate the health impacts of air pollution, and on Health Impact Assessment (HIA). 

The project came to an end during its closing event on 2 June in an event bringing together around 80 representatives from the health and medical sector, environmental NGOs and ministry representatives. More information regarding the event, including its recording, can be found here.

ÇİSİP – Türkiye’de iklim değişikliği ve çevre konularında sağlık işbirliği projesi

2020 yılından bu yana  HEAL (Sağlık ve Çevre Birliği), HASUDER (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) ve Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü iş birliğiyle “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi” (Türkçe kısaltması ‘ÇİSİP’) yürütmektedir. Üç yıllık bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Projenin amacı, Türkiye’deki sağlık sektörünün çevre, iklim ve sağlık alanındaki son gelişmelerden haberdar olması, bu alanlardaki kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili politika tartışmalarına kurumsal ve bireysel katılımı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki sağlık uzmanları ile AB sivil toplumu arasında daha fazla iletişim ve paylaşımın sağlanmasıdır.

ÇİSİP ağı şu anda Türk Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Hemşireleri Derneği, Namık Kemal Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve halk sağlığı, veteriner hekimlik, tıbbi biyoloji gibi çeşitli sağlık alanlarında bireysel uzmanlar ve temsilcileri olmak üzere yaklaşık 50 üyeden oluşmaktadır.

ÇİSİP çatısı altında iklim değişikliği ve sağlık, hava kirliliği ve sağlık, Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) ve tarım olmak üzere dört ana tematik alanda çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma gruplarıyla ilgili daha fazla bilgi burada bulunabilir. Bu çalışma gruplarındaki bilgi paylaşımları, ÇİSİP’in çeşitli faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Geçmiş iki yılda, eğitimler, web seminerleri, brifingler ve savunuculuk faaliyetleri gibi etkileşim yaratan çıktı ve başarılar elde edilmiştir.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgi notları arasında Tek Sağlık, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), Sıcak Hava Dalgaları ve Hava Kirliliği gibi konular yer almaktadır. 2023 yılında daha fazla bilgi notu yayımlanacaktır.

İnternet seminerleri, Türk sağlık paydaşlarını Avrupa’daki uzmanlarla bir araya getirerek çevre, iklim ve sağlık konularında önemli konuları tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. Tüm internet seminerlerinin kayıtları, İngilizce ve Türkçe olarak herkesin izlemesi için YouTube’da mevcuttur. Bunlar:

Ayrıca, HEAL, HASUDER ve Kocaeli Üniversitesi, hava kirliliğinin sağlık etkilerini tahmin etmek için hesaplama araçları ve Sağlık Etki Değerlendirmesi (HIA) üzerine bir dizi eğitimler de düzenlenmiştir.

ÇİSİP ağı katılımcıları, iklim değişikliği konusunda Türkiye’deki karar vericilerle (Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve iklim yasası üzerine tartışmalar öncesinde) iklim, çevre ve sağlık konularında önerilerini paylaştılar ve temiz hava çalışmaları için destek vermişlerdir.

2023 yılında da proje katılımcıları, Türkiye’de ne yapılabileceği konusunda farkındalığı artırmak ve iklim değişikliği ve çevresel tehditler göz önüne alındığında sağlık korumasını güçlendirmek için tekrar aktiflerdir.

Türk sağlık kuruluşlarından temsilciler veya bireylerle daha fazla bilgi için iletişime geçmekten memnuniyet duyarız:

Berkay Hacımustafa, Proje Koordinatörü, berkay@env-health.org 

Funda Gacal, Proje Süpervizörü, funda@env-health.org

Follow the project on social media:

Twitter: https://twitter.com/CISIP_TR  

Facebook: https://www.facebook.com/CISIPTR 

Instagram: https://www.instagram.com/cisiptr/ 

Back To Top