main banner

Testimonies from leading health advocates and medical experts in Turkey (Turkish)“Toplum sağlığına büyük bir katkıda bulunacağına inandığımız “Ödenmeyen Sağlık Faturası – Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor” başlıklı bu raporun hazırlanmasında ve yayınlanmasında, başta HEAL yöneticileri ile Çevre için Hekimler Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Türk Toraks Derneği olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Dr. Bayazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı“Türkiye’deki kömürlü termik santrallerin çoğu yakıt olarak linyit, yani esmer kömür kullanmaktadır. Linyitin kül içeriği ve yakılması sonucu oluşan diğer kirletici salımları, taşkömürüne göre daha yüksektir. Bu da büyük ölçekli çevresel sorunlara ve sağlık etkilerine yol açar. Hem genel halk sağlığı, hem de bu santrallerde çalışan işçilerin sağlığı için, kirletici özelliği en yüksek olan linyit yakıtlı termik santraller acilen kapatılmalıdır.”

Dr. Cebrail Şimşek, Başkan, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD)“Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliğini kanser yapan etkenler arasında 1. grup altında sınıflandırması, sorunun ciddiyetine dair biz sağlıkçıların yıllardır kamuoyuyla paylaştığımız endişelerimizin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu göstermiştir. Bu noktada, ülkenin enerji geleceğinin başta kömür olmak üzere, fosil yakıtlardan bağımsız oluşturulması ve enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi doğrultusunda sağlıkçılar, çevre/doğa koruma örgütleri ve demokratik kitle örgütleri arasında var olan ortak görüş önemlidir. Hükümetin de enerji arz politikaları ve yatırımlarını bu ortak görüşe saygı göstererek kurgulaması halk sağlığı açısından acil bir gereklilik ve Anayasal bir zorunluluktur. Hava kirliliğinin sınır ötesi doğası gereği, bu çabalarda uluslararası dayanışmanın da önemi büyüktür.”

Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Başkan, Çevre için Hekimler Derneği“Akciğer hastalıkları Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunudur. Ulusal hastalık yükünün yaklaşık %9’u solunum hastalıklarından oluşmaktadır. Topluma daha temiz bir hava sağlanması, sağlıkta hızlı iyileşmelere yol açacaktır. Hava kirliliğinin arttığı günlerde artan astım atakları, hastane başvuruları, hatta artan ölümlere bakarak, bu tespiti rahatlıkla yapabiliriz.”

Dr. Filiz Koşar, Başkan, Türk Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)“Türkiyeli hekimler olarak hava kirliliğinin sağlık için ne denli ciddi bir risk olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede, derneğimiz, hava kirliliğinin sağlık etkileri ile ilgili bilimsel kanıtları yurttaşların ve karar vericilerin dikkatine sunmayı görev edinmiştir. Yapılmasında geç bile kalınmış önemli bir politika değişikliği, ulusal hava kalitesi mevzuatında PM2,5 için sınır değerlerin tanımlanmasıdır. PM2,5 düzeyleri; ülke genelinde günlük olarak ölçülmeli ve izlenmeli, yüksek kirliliğin gözlendiği bölgelerde halk sağlığının korunması için acil önlemler alınmalı, kamuoyu da etkin biçimde durum hakkında bilgilendirilmelidir. PM10 değerleri de WHO’nun önerdiği sınır değerler seviyesine bir an önce indirilmelidir.”

Doç. Dr. Haluk C. Çalışır, Hava Kirliliği Çalışma Grubu Başkanı Türk Toraks Derneği (TTD)

“Halen OECD ülkeleri arasında sera gazı salımı en hızlı artan ülke olan ülkemizde kömürlü termik santraller bu salımlara önemli ölçüde katkı yapmaktadır. Bu hızlı artış Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü zayıflatmakta e konuyla ilgili uluslararası antlaşmalara uyumunu da zorlaştırmaktadır. Kömürlü termik santrallerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri sera gazı salımları ile sınırlı değildir. Bu santraller yüksek su tüketimleri ile su kaynaklarını nitel ve nicel olarak olumsuz etkilemekte; özellikle kül atıklar ile atık yönetimi sorununa da neden olmaktadırlar. Ayrıca, aralarında kanserojen ağır metaller ve radyoaktif partiküllerin de bulunduğu kirleticileri atmosfere bırakarak hava kirliliğine yol açarlar. Bu santraller yüksek miktarda PM10 salan tesislerdir. Özellikle ülkemizde son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yer yer Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınır değerlerin kat ve kat üzerine çıkan PM10 hava kirliliği çok sayıda şehrimizde gözlemlenmektedir. Yine OECD ülkeleri arasında ülkemiz; hava kirliliği açısından en kötü durumda olan ülkedir. Yarattığı çevre kirliliği nedeni ile kömürlü termik santraller insan sağlığını da olumsuz etkiler. Özellikle gerek bu tip santrallerde çalışanlarda, gerekse çevresinde yaşayanlarda hava kirliliğine bağlı başta astım, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH), kanserler, kalp-damar hastalıkları, alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunları baş gösterir. Türkiye’nin enerji geleceğine karar verilirken tüm bu etkenler göz önünde tutulmalıdır.”

Prof. Dr. Türkan Günay, Başkan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

Originally posted on 3 June 2015

About HEAL

The Health and Environment Alliance (HEAL) is a leading European not-for-profit organisation addressing how the environment affects health in the European Union (EU). We demonstrate how policy changes can help protect health and enhance people’s quality of life. Read more »

Members

HEAL has over 70 member organisations, representing health professionals, not-for-profit health insurers, doctors, nurses, cancer and asthma groups, citizens, women’s groups, youth groups, environmental NGOs, scientists and public health institutes. Members include international and Europe-wide organisations, as well as national and local groups. Read more »

Contact us

Health and Environment Alliance (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne
B1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 2 234 3640
Fax: +32 2 234 3649
E-mail: info@env-health.org
Press: Elke Zander

Direct telephone numbers: HEAL team page.

HEAL website privacy policy